5 succesfactoren om te starten met duurzaam aankoop

Datum publicatie: 23/09/2016

Wat zijn de 5 succesfactoren om te starten met duurzaam aankoop binnen uw organisatie?

Geschreven door Mieke Pieters – The Global Picture

1. Commitment van het topmanagement

Wat? Commitment van de leiders om duurzaamheid te verankeren in de strategie en werking van de organisatie.

Waarom? Commitment van het topmanagement is een kritische succesfactor om te slagen in een duurzaamheidstraject in de organisatie. Vooraleer formeel van start te gaan, is het noodzakelijk uw topmanagement te overtuigen van de meerwaarde voor de organisatie. Zonder dit commitment is er enkel sprake van ad-hoc acties en zal de organisatie geen mensen en middelen ter beschikking stellen om reële duurzaamheidsimpact te creëren. De aankoopverantwoordelijke (CPO) betrekt het topmanagement op continue wijze bij de ontwikkeling, de uitvoering en de rapportering van een strategisch aankoopplan en legt een sterke link tussen de strategische doelstellingen van de organisatie én de doelstellingen van de aankoopfunctie.

2. Een gevalideerde aankoopstrategie

Wat? Het helder definiëren van concrete duurzaamheidsdoelstellingen, strategieën en beleidsprincipes voor de prioritaire duurzaamheidsaspecten. Geef aan wat en hoeveel u wil verbeteren binnen welke periode.

Waarom? Per prioritair duurzaamheidsaspect is het van belang om strategische doelstellingen te formuleren met vooropgestelde streefwaarden. De doelstellingen kunnen verschillen per aankoopcategorie, gegeven de grote diversiteit binnen directe en indirecte aankopen. Bij het managen van contracten met een hoge leveringsfrequentie kunnen bijvoorbeeld doelstellingen op vlak van energie-efficiëntie en CO2-reductie worden voorgesteld, terwijl bij de uitbesteding van diensten meer aandacht kan gaan naar sociale doelstellingen op vlak van aanwerving van kansengroepen en het werken met sociale economiebedrijven.

3. Een sterke business case

Wat? Een strategische business case toont aan dat het streven naar een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen en mensen samenvalt met het professioneel en duurzaam inrichten van de aankoopfunctie

Waarom? De CEO stelt zich eerst en vooral volgende vraag: “Draagt duurzaam aankopen bij tot de efficiëntie-agenda van de organisatie?” Of: “Is er een sterke business case voor het integreren van ecologische en sociale overwegingen in alle fases van het aankoopproces in lijn met de doelstellingen van de organisatie én het reduceren van de (totale) kost?”

Het antwoord is niet eenduidig. Duurzaam aankopen kan een katalysator zijn voor kostenefficiëntie in de organisatie maar dit kan enkel door een systematische aanpak van de volledige aankoopfunctie: van het formuleren van de strategie tot het herdenken van de processen; de tools en manier van denken; sturen en meten op vlak van aankoop. Een gedegen opleiding voor de aankopers is een must.

4. Het in kaart brengen  van de impact

Wat? Meet en monitor impact en vooruitgang van de duurzaamheidsperformantie t.a.v. de vooropgestelde doelstellingen.

Waarom? Om continue verbetering te realiseren is het belangrijk de impact van de acties in kaart te brengen en te meten. Continu of periodiek meten van de performantie door middel van sleutelindicatoren (KPI’s) verhoogt de kansen op voortgang in de goede richting. Transparantie ondersteunt goede beslissingen en tijdige bijsturing. Zonder transparantie bestaat het risico dat mensen en middelen worden ingezet op acties die niet maximaal bijdragen tot de gewenste resultaten. Per KPI is iemand verantwoordelijk voor het bepalen welke data (kwantitatief en kwalitatief) nodig is en kan verzameld worden binnen de organisatie. Periodiek rapporteren van deze KPI’s is essentieel om te sturen op continue verbetering naar het gewenste doel. Indien geen positieve trend wordt vastgesteld is het van belang de oorzaak in kaart te brengen, en correctieve acties te nemen om tijdig bij te sturen.

5. Inpirerende communicatie

Wat? Communiceer uw strategie, doelstellingen en resultaten naar al uw stakeholders, dit met oog op verdere continue verbetering.

Waarom? Een duurzaamheidsrapport integreert de strategie van de organisatie, de belangrijkste duurzaamheidsaspecten, de specifieke doelstellingen en resultaten in één narratief en visueel rapport. Naargelang de ambitie en de beschikbare middelen van de organisatie kan gekozen worden voor een annex bij de reguliere (financiële) verslaggeving of een stand-alone duurzaamheidsrapport.

Het communiceren van de resultaten op vlak van duurzaamheid die door de gezamenlijke inspanningen zijn behaald is dé manier om steun en draagvlak te krijgen voor het duurzaamheidsproject in de organisatie. Communicatie zorgt voor méér bewustzijn op vlak van duurzaamheidsissues én commitment binnen en buiten de organisatie. Terwijl KPI’s en dashboards zijn gemaakt door experten ter ondersteuning van managers is een duurzaamheidsrapport een aantrekkelijk communicatie-instrument gericht aan alle stakeholders.

Opleiding Duurzaam aankopen met impact en resultaat

Op 25 oktober 2016 organiseren wij te Gent, in samenwerking met VIB, de opleiding “Duurzaam aankopen met impact en resultaat“. Schrijf u nu in voor de opleiding en krijg inzicht in de strategieën en tools om deze succesfactoren te activeren!< Terug naar het nieuwsoverzicht